Систематичен списък

На територията на България се срещат 48 вида хищни птици
(37 вида дневни и 10 вида нощни).
     
 
Подразред Ястреби (Accipitres)
    Семейство Орли рибари (Pandionidae)
       Орел рибар (Pandion haliaetus)
    Семейство Ястребови (Accipitridae)
  Осояд Pernis apivorus
Пепелява каничка Elanus caeruleus
Черна каня Milvus migrans
Червена каня Milvus milvus
Морски орел Haliaeetus albicilla
Египетски лешояд Neophron percnopterus
Брадат лешояд Gypaetus barbatus
Белоглав лешояд Gyps fulvus
Черен лешояд Aegypius monachus
Орел змияр (Circaetus gallicus)
Тръстиков блатар (Circus aeroginozus)
Полски блатар (Circus cyaneus)
Степен блатар (Circus macrourus)
Ливаден блатар (Circus pygargus)
Голям ястреб (Accipiter gentilis)
Малък ястреб (Accipiter nisus)
Късопръст ястреб (Accipiter brevipes)
Обикновен мишелов (Buteo buteo)
Северен мишелов (Buteo lagopus)
Белоопашат мишелов (Buteo rufinus)
Малък креслив орел (Aquila pomarina)
Голям креслив орел (Aquila clanga)
Степен орел (Aquila nipalensis)
Кръстат орел (Aquila heliaca)
Скален орел (Aquila chrysaetos)
Ястребов орел (Hieraaetes fasciatus)
Малък орел (Hieraaetus pennatus)
Подразред Соколи (Falcones)
    Семейство Соколови (Falconidae)
Степна ветрушка (Falco naumanni)
Обикновена ветрушка (Falco tinnunculus)
Вечерна ветрушка (Falco vespertinus)
Малък сокол (Falco columbarius)
Сокол орко (Falco subbuteo)
Средиземноморски сокол (Falco eleonorae)
Далматински сокол (Falco biarmicus)
Ловен сокол (Falco cherrug)
Сокол скитник (Falco peregrinus)
    Семейство (Tytonidae)
Забулена сова (Tyto alba)
    Семейство (Strigidae)
Чухал (Otus scops)
Бухал (Bubo bubo)
Малка (врабчова) кукумявка (Glaucidium passerinum)
Домашна кукумявка (Athene noctua)
Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus)
Горска улулица (Strix aluco)
Уралска улулица (Strix uralensis)
Горска ушата сова (Asio otus)
Блатна сова (Asio flammeus)
 
 
Всички видове хищни птици в България са включени в приложение
3 на чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с което
са обявени за защитени на територията на цялата страна.
     
Законът забранява:

 • всички форми на умишлено улавяне и убиване, с каквито и да било уреди, средства и методи
 • притежаване, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и
  предлагане за продажба на взети от природата екземпляри
 • препарирането, притежаването, излагането на публични места,
  пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за
  продажба или размяна на препарирани екземпляри от защитени видове
  птици. (допълнително със Закона за лова и опазване на дивеча е
  уредено практикуване на дейността препариране.)
 • преследването и обепокояването на защитените видове, особено през
  периодите на размножаване и отглеждане на малките, зимуване и
  миграция
 • унищожаването или вземането на яйцата на защитените видове, дори и
  когато те са изоставени
 • разрушаването увреждането и преместването на техните гнезда
 • притежаването на яйца на защитени видове
 • вземането на намерени мъртви екземпляри от защитени видове. Лицето,
  намерило ранен или мъртъв екземпляр, наранило е или убило без умисъл
  защитен вид (приложение 3 от ЗБР) е длъжно да уведоми за това най-
  близката регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) или
  държавно лесничейство (ДЛ).
 • Тези забрани важат за всички жизнени стадии от развитието на птиците.
     
  Соколарството като метод на лов е разрешено в някои страни по света. У нас
  то е забранено по Закона за лова и опазване на дивеча.