Проекти

 • Възстановяване на белоглавия лешояд като гнездящ вид във Врачанска планина.
 •       
 • Възстановяване на белоглавия лешояд като гнездящ вид във Централен Балкан.

 • BOU проект

 • Създаване на компенсационно стадо овце като инструмент за опазване на биоразнообразие и хабитати в Национален Парк Централен Балкан, България.

 • Обучителен семинар за неправителствани организации от Балканския полуостров за реинтродикция на белоглавия лешояд.

 • Оценка на изпълнението на “CITES” в страните от Централна и Източна Европа

 • По-малко препарирани птици – повече живи птици

 • План за възстановяването на популацита на забулената сова в Софийския регион.

 • Опазване на гнезда на хищни птици и провеждане на информационна кампания сред държавните институции, отговорни за опазване на биоразнообразието

 • Проучване на съвременното състояние на река Искър като лимитиращ фактор за гръбначната фауната.