Реинтродукция на Белоглавия лешояд в Стара Планина

Резерват Соколна-Централен Балкан Скален орел - подхранване

През м. Март 2006 у нас пристигна международен Комитет представен от Френски, Испански и Австрийски, експерти с богат опит в реинтродукцията на лешояди. Те посетиха всички места в страната където се работи по опазването на лешоядите и направиха оценка на постигнатите резултати. Равносметката на Комитета по реинтродукция бе че съществуващите Балкански популации нямат капацитет да подсигурят възстановяването на лешоядите в България по естествен път. Беше взето решение за започването на дълготрайна програма за реинтродукция на белоглавия лешояд в Стара Планина. Изборът на именно този вид е продиктуван от наличието на все още стабилна популация във Испания и Франция която може да осигури птици за програмата. От друга страна успешното завръщане на белоглавия би осигурило благоприятни условия за успешна реинтродукция и на черния и брадатия лешояд чиито популации са в значително по лошо състояние. Отчетено беше и влошаващото се положение на египетския лешояд по целия му ареал.
    Четири места бяха определени за реинтродукцията у нас – ПП Врачански Балкан(ДЗХП), НП Централен Балкан(ДЗХП), Котелска планина и ПП Сините Камъни (последните две предложени от Фонда за дивата флора и фауна и Зелени балкани). Сръбския Природен парк Стара планина също бе включен.
    Изборът на Старопланинската верига за програмата цели да възстанови връзката между разпокъсаните популации на белоглавия лешояд на Балканите. През май 2006 представители на балканските НПО работещи по Плана се включиха в семинар по реинтродукция който се проведе в Масив Сентрал, Франция. Точно там преди 30 години е стартирала най успешната реинтродукция на белоглавия лешояд благодарение на която днес в района съществува колония от 700 лешояда от който 160 гнездящи двойки. Участниците бяха запознати с различните методи и техники в реинтродукцията на Европейските лешояди от водещите специалисти. Всички имаха възможността да натрупат безценен практически опит който чака да бъде приложен. Проекта беше финансиран от европейската комисия и ръководен от ДЗХП. Наши партньори бяха ЛПО, Франция и Фондацията за опазване на черния лешояд, Испания.

    Възстановяване на белоглавия лешояд като гнездящ вид в НП
    Централен Балкан


В миналото на територията на днешният Н парк са съществували многобройни колонии на белоглавия лешояд. От средата на 20 век, обаче, вида е престава да гнезди в района на Централна Стара планина. Главните причини за това са били преследването от страна на човека и драстичното намаляване на хранителната база с унищожаването на традиционните животновъдни практики.
Днес заради своите запазени хабитати, голяма площ и висока степен на защита паркът е изключително подходяща територия за възстановяването на вида. Тенденцията към възраждане на екстензивното животновъдство в региона ни вдъхва допълнителна надежда за успешно завръщане на лешоядите.
От 2005 г насам проектът “Възстановяване на белоглавия лешояд като гнездящ вид в Национален парк Централен Балкан” обединява усилията на Дружеството за защита на хищните птици и Парковата дирекция. Той е част от общия План за действие за възстановяване и опазване на лешоядите на Балканския полуостров. През първата му година основната цел на проекта бе да подпомогне естественото привличане на скитащи белоглави лешояди на територията парка, като създаде благоприятни условия за това. Скоро обаче стана ясно че въпреки усилията ни Балканската популация на вида е вече твърде слаба и разпокъсана за да осигури птици за естествената ре-колонизация на старите му находища. До момента, само единични лешояди и малки групи от птици посещават планината в търсене на храна по време на своите миграции без да се установяват трайно. В началото на 2006 та година НП Централен Балкан беше определен като подходящо място за реинтродукцията на вида, началото на която очакваме през 2008 г. Междувременно ДЗХП и Дирекцията извършват няколко основни дейности целящи да подсигурят благоприятна почва за завръщането на лешоядите:
  • Подобряване на хранителната база:

    Изкуствено подхранване с трупове на селскостопански животни на специализирана площадка за подхранване на територията на парка. Разработване на система за събиране на такива трупове от околните населени места, стопанства и кланици.
  • Информационна Кампания: Информиране на месното население относно целите, дейностите и значимостта на проекта чрез организиране на срещи и разпространение на информационни материали. Привличане на местни доброволци в помощ на дейностите.
  • Борба с негативните фактори в района: проучване и противодействие на негативните фактори за лешоядните птици – нелегален острел, използване на отрови, опасни електропроводи и др. Срещи и дискусии с местни хора, стопани и ловци. Разпространение на информационни материали срещу опасностите за лешоядите.
  • Мониторинг:

    Наблюдение на хранителната площадка и района на Националния парк за присъствие и движение на лешоядни птици. Събиране на информация за наблюдения от туристи, хижари, местни хора и др. Събиране на информация за естествената хранителна база за лешоядите в парка.
  • Набиране на средства: Разработване на проекти за набиране на допълнителни средства в подкрепа на проекта и осигуряването на дългосрочно финансиране на дейностите.
Реинтродукцията на белоглавия лешояд е труден и дълъг процес който ще отнеме години целенасочена работа. Надяваме, че в резултат на нашите усилия, в бъдеще всички ще можем да се любуваме на полета на тези величествени птици в небето над прекрасния Национален парк Централен балкан.
      
  »назад