Дейности на Дружеството за защита на хищните птици (ДЗХП) по проект
“Възстановяване на белоглавия лешояд като гнездящ вид във Врачанска планина”


От 2003 г. ДЗХП започна изпълнението на проект «Възстановяване на белоглавия лешояд като гнездящ вид във Врачанска планина». Този проект е част от международна програма за опазване на лешоядните видове хищни птици на Балканския полуостров и е финансиран и ръководен от Франкфуртското зоологическо дружество (Германия), Германската агенция по околна среда (Германия) и Фондацията за опазване на черния лешояд (Испания). За територията територията на България тези проекти се координират от българска страна от Фондация Екообщност. Като регион на действие този проект на ДЗХП се изпълнява на територията на СЗ България- основно в района на Врачанска планина. Като по-широк обхват на действия по дейности свързани с този проект, ДЗХП работи и в района на Западна Стара планина и и някои скалисти райони от Западния и Средния Предбалкан.

Изглед към скалите над село Долно Озирово
(хранителната площадка за лешояди на преден план в ляво)
Скален венец в близост до село Долно Озирово


    Цел на проекта

Изследване на хранителната база на Египетския лешояд


Основната цел, която си поставя този проект на ДЗХП е възстановяването на белоглавия лешояд (Gyps fulvus), като гнездящ вид във Врачанска планина. Другата важна цел на проекта е подпомагането и на египетския (малкия) лешояд (Neophron percnopterus), който все още се размножава в района. Дейностите които се извършват по проекта- подхранване, информационна кампания свързана със защитата на всички видове хищни птици в региона, провеждането на редовни наблюдения и др.; оказват положително влияние за опазването и на други редки и застрашени видове грабливи птици в региона. Това се отнася за скалния орел (Aquila chrysaetos), сокола скитник (Falco peregrinus) и др.

    Дадености на района

Района на Врачанска планина бе избран от ДЗХП за изпълнение на този проект поради няколко основни причини:
  • В района все още периодично се установяват скитащи белоглави лешояди.
  • За малкия лешояд Врачанска планина е една от двете територии в цяла З България и единственото място в СЗ България (след 2003 г.), където този вид е установен по време на гнездене през последните години.
  • Съществуват достоверни сведения, че до около 40-те г. на ХХ век тук е имало колонии от белоглави лешояди, а малкия лешояд гнездил в редица райони от територията на цяла Врачанска планина.
  • Природните дадености на района са изключително подходящи поради наличието на многобройни подходящи места за гнездене за тези два вида лешояди- отвесни варовикови скали с много ниши, площадки и др. Тук се намират най-високите отвесни варовикови масиви (400 м) на Балканския п-ов и най-големите чисти скални отвеси в Европа при тази надморска височина-между 500-1000 м н. в.
  • Скалните комплекси са разположени в зони с ниска и средна надморска височина- основно във височинния дипазона около 300 - 1000 м н. в., което съвпада с предпочитания на двата вида лешояди в това отношение.
  • По-голямата част от Врачанска планина е защитена територия и попада в обявания през 1989 г. Природен парк «Врачански Балкан». Той има площ от 28 844,8 ха заедно с масива на Лакатнишките скали и се явява втория по големина природен парк в България. Във Врачанска планина се намира и резервата със строг режим- «Врачански карст», обявен през 1983 г., с територия от 1438, 9 ха.


    Информация за разпространението в миналото на лешоядните
    видове хищни птици във Врачанска планина


До преди около половин век тази планина е била типично гнездово местообитание за белоглавия лешояд и египетския лешояд. Съществуват литературни сведения от 1931 г. според, които във Врачанска планина е гнездил и черен лешояд (Aegypius monachus). Поради различни преки или косвени негативни антропогенни въздействия - отстрел, залагане на отровни примамки за хищни бозайници, намаляване или пълното замиране на пасищното животновъдство, промяна на местообитанията и др., посочените по-горе лешояди са изчезнали от много райони на СЗ България или се срещат изключително рядко в наши дни. Тези негативни процеси са започнали от около 30-те г. на ХХ век и около средата на изминалия век белоглавият лешояд е изчезнал, като гнездящ вид от Врачанска планина и Западна Стара планина. Това в голяма степен се отнася и за другия вид - малкия лешояд, но той като по-пластичен вид се е запазил с по-висока численост и разпространеие в района до 80-90 г. на ХХ век. За черният лешояд няма сведения през кой период на изминалия век е изчезнал от района.

Египетски лешояд хранещ се на площадката Последното гнездо на Египетски лешояд в НВ България
    
Информация за съвременното разпространение на лешоядите
    във Врачанска планина


По време на изпълнение на настоящия проект във Врачанска планина и Западна Стара планина до момента е установено, че белоглавия лешояд се наблюдава рядко през различни периоди от време. Това са периодично прелитащи над района неразмножаващи се скитащи птици- от 1 до 3 индивида. Малкия лешояд е установен, като гнездящ вид във Врачанска планина, но тенденциите при него са крайно тревожни през последните години. При този вид през последните години в района се наблюдава ясна тенденция на прогресиращ спад в числеността му: през 2001 г. са установени 4 двойки, през 2002 г.- 3 двойки, през 2003 г.- 2 двойки, през 2004 г.- 2006 г.- по 1 двойка. Тази последна гнездяща двойка през изминалите три години е единствената установена за цяла СЗ България, а за 2006 г. е и единствената за цяла З България.

    Дейности

Основните дейности на ДЗХП по този проект са насочени към извършването на реални практически действия и мерки, които са от първостепенно значение за опазването и подпомагането на белоглавия и малкия лешояди. В тази връзка усилията са насочени главно към намаляване и прекратяване на съвременните негативни въздействия, подобряване на хранителната база за лешоядните видове птици чрез изкуствено подхранване. Друга важна работа в тази насока е и приобщаването на възможно по-голям брой местни хора към дейностите по опазване и подпомагане на лешоядите в района.

    Информационна кампания

Една от твърде важните дейности по проекта е широката информационна кампания сред всички слоеве на населението от селищата в региона на Врачанска планина, Западна Стара планина и някои от близиките прилежащи райони. В тази връзка са разпространени много дипляни, плакати и листовка. Провеждат се периодични срещи с различните целеви групи от местното население. През 2004 г., 2005 г. и 2006 г., информация за работата по проекта бе представена неколкократно в някои регионални радио и телевизоинни програми на гр. Враца. По Телевизия Враца през последните години бе излъчен филма на Мишел Тарас «Завръщането на лешоядите». Същия филм бе излъчен многократно и по TV Монт 7- гр. Монтана, от м. I. до м. V. 2005 г. Тези две кабелни телевизии имат покритие в горепосочените окръжни градове и в много от околните по-малки селища, като по този начин филмът е бил гледан от много местни хора в тези региони. През 2006 г. и 2007 г. филма на Христо Христов „По следите на лешоядите” бе многократно излъчен по националната кабелна телевизия „Ринг”. През м. V. 2004 г.и м. VII. 2006 г. по Телевизия Враца бяха излъчени директни 20 мин предавания от студио с ръководителя на проекта. В тях подробно бяха дискутирани и разяснени целите и дейностите по проекта. По телевизия TV Монт 7 през м. XII. 2004 г. и м. I. 2005 г. бяха излъчени две предавания за дейностите на ДЗХП по проекта- 30 мин. репортаж заснет на терен с разяснителни коментари и директно 30 м. предаване в студио с ръководителя на проекта.

Важна част от информационната кампания на ДЗХП в района, заема работата с ученици, срещи с кметове на населените места, ветеринарните лекари. Учениците биват запознавани с ролята на хищните птици в природата (в частност лешоядите), проекта на ДЗХП, провеждат се и екскурзии сред природата. При срещите с кметовете и ветериналните лекари те биват информирани за различните дейности на ДЗХП в техния район- особено за опазването на хищните птици и събирането на умрели селскостопански животни за подхранване.
Другата главна насоченост на информационната кампания е, да бъде намалено влиянието на съвременните отрицателни фактори въздействащи на лешоядите във Врачанска планина и околните на нея територии. На настоящия етап незаконният отстрел е основният негативен фактор, който въздейства върху хищните птици в района. Свеждането до минимум на тази порочна практика е от изключително значение за опазването хищните птици (в частност лешоядите) във Врачанска планина и Западна Стара планина. В това отношение ДЗХП провежда целенасочена информационна кампания на различно ниво сред ловците от местните ловни дружинки- редови членове, ръководители на дружинки, директори на местните клонове на БЛРС и ДЛ. Членовете на ДЗХП са провели много срещи и разяснителни разговори с ловци и ловни деятели в района, раздадени са много плакати, дипляни и листовки.

    Изкуствено подхранване

През 2003 г. ДЗХП извърши многократни пробни подхранвания на различни места в района. Целта на тези подхранвания бе подпомагането на птиците с храна и установяване на местата, които са най-подходящи за извършване на тази дейност и изграждането на оградена хранителна площадка. През м. VII. 2004 г. бе изградена площадката за подхранване на лешояди. Тя се намира над с. Долно Озирово (община Вършец, област Монтана ) на около 400 м н. в., на територията на Природен парк „Врачански Балкан”. Нейната площ е 2 дка, като тази земя бе предоставена на ДЗХП за безвъзмездно ползване за 10 годишен период от Община Вършец. Площадката се намира на билото на открит хълм с южно изложение, в западния (Стрешерския) дял от Врачанска планина. Оградена е с бетонни колове и метална оградна мрежа- вкопана и циментирана по цялата и дължина в земята, има врата под която също преминава бетонов перваз. В центъра на оградената площ има вътрешна бетонирана площадка- с размери 5 х 5 м и дебелина 20 см, на която се поставят труповете на животните изкарани за подхранване. На тази площадка се изнасят периодично трупове на умрели от незаразни болести селскостопански животни от селищата във Врачанска планина и околните прилежащи територии. Всички дейности в това отношение са разрешени и съгласувани с Районната Ветеринарно-Медицинска Служба (РВМС) Монтана, Регионалната Инспекция по Околна Среда и Води в Монтана, както и с Дирекция на Природен Парк «Врачански Балкан». През 2004 г. ДЗХП получи официлно разрешително от страна на ветеринарните власти- РВМС Монтана, за събиране и извозване на умрели селскостопански животни за подхранване на площадката. Доставвянето на животните за подхранване става след известяването на членовете на ДЗХП и кметството в с. Долно Озирово, от страна на кметовете, участъковите ветеринарни лекари или селските стопани от района. Общо изнесената храна за изкуствено подхранване възлиза на: 3900 кг през 2004 г., 7985 кг през 2005 г. , 5510 кг през 2006 г. За тази дейност от 2003 г. до средата на 2007 г. са използвани само трупове на умрели от домашни животни - главно селскостопански (магарета, коне, катъри, овце, кози, крави), кучета убити от транспортни средства по пътищата. От лятото на 2007 г. бе започнато подхранване с месни отпадни продукти от кланиците в района, след като ДЗХП получи разрешение за това от РВМС Монтана.

През пролетта и лятото на 2005 г. и 2006 г. бяха извършени допълнителни подхранвания в източния дял на Врачанска планина и в Предбалканската част от Искърския пролом извън територията на Врачанска планина. Тези подхранвания бяха направени в райони, в които доскоро гнездяха двойки египетски лешояди, но след това те изчезнаха от тези места. Чрез тези действия ДЗХП искаше да установи дали през 2005 г. и 2006 г. видът отново се среща в горните райони и при евентуалното наличие на птици те да бъдат подпомогнати при намирането на храна. За съжаление през 2005 г. тук не бе установено гнездене на егепетски лешояд. Същото се отнася за 2006 г. и 2007 г., когато в горните два района бе установена по 1 възрастна птица.

До момента (лятото на 2007 г.) на площадката са установени да се хранят 5 вида хищни птици: египетски лешояд(Neophron percnopterus), скален орел (Aquila chrysaetos), голям ястреб (Accipiter gentilis), обикновен мишелов (Buteo buteo) и северен мишелов (Buteo lagopus). На площадката идват се хранят и гарвани (Corvus corax), от които през зимните месеци са установявани за един ден до около 50-60 птици. Белоглави лешояди (Gyps fulvus) са наблюдавани да се хранят по време на извършените пробни подхранвания през 2003 г. под скалите в мест. “Котля”, но до момента този вид не е установен да се храни на оградената площадка.

    Мониторинг

Друга важна дейност, която ДЗХП извършва, са редовните наблюдения (мониторинг) на лешоядните и други хищни птици в района на Врачанска планина и някои съседни на нея територии. Работата в тази насока е съсредоточена главно в следните направления. На първо място се провеждат редовни наблюдения върху площадката за подхранване над с. Долно Озирово. През гнездовия период се извършват и периодични наблюдения на големите скални масиви на територията на цялата Врачанска планина. Специално внимание се отделя на мониторинга върху гнездото на последната размножаваща се двойка египетски лешояди във Врачанска планина. Извършват се периодични наблюдения и в някои скалисти райони на Западна Стара планина, Западен Предбалкан и др.

    Реинтродукция

През 2005 г. и 2006 г. бе извършено мащабно предварително проучване, във връзка с възможностите за осъществяване на бъдеща реинтродукция на белоглавия лешояд във Врачанска планина. В този документ бе събрана голямо количество информация, която има отношение по темата- природни дадености, брой и разпределение на домашните и дивите животни, инфраструктура, снимков материал и др. През месец март 2006 г., международни експерти от Комитета по реинтродукция направиха оглед и оценка на няколко района в България. Според крайното заключение на тези експерти, района на Врачанска планина е един от най-подходящите райони за реинтродукция на белоглавия лешояд в България. Поради тази причина тук през следващите години ще се извършат дейности за реинтродуцирането на белоглавия лешояд. Ще бъде необходимо да се изгради голяма клетка, в която в продължение на няколко години ще бъдат отглеждани белоглави лешояди. Тези птици ще бъдат доставани в Блгария от чужбина (Испания, Франция) и след период на адаптация ще бъдат пуснати на свобода във Врачанска планина.

    Партньорства по проекта

По този проект ДЗХП работи в тясно сътрудничество и партньорство с Дирекция на Природен парк «Врачански Балкан», Община Вършец, Кметство на с. Долно Озирово, РВМС Монтана и Враца, РИОСВ Монтана, Враца и София, с много от кметствата на селата намиращи се в и около Врачанска планина. ДЗХП работи в сътрудничество и с другите български природозащитни неправителствени организации работещи за опазването на лешоядите в България- Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ), Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Зелени Балкани и Екообщност.
 
      
  »назад